Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

cysia
20:50
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście. A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
cysia
20:49

"Jeśli masz córkę to nade wszystko staraj się ją nauczyć, że dżem za muchą nie lata i na siłę mężczyzny się nie zatrzyma, a tylko się upokorzy.

Córkę – bo dla Ciebie pewnie jest już za późno."

— PokolenieIkea
cysia
20:47
Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.
— Agnieszka Osiecka
cysia
20:45
20:45
8038 65d8
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viaszydera szydera
20:45

June 15 2017

cysia
06:58
Reposted frombeyooonce beyooonce viahouda houda
06:55
1754 47c6
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaszydera szydera
cysia
06:55
8339 88d1
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera

June 12 2017

cysia
23:29
cysia
23:21
Chciałabyś usłyszeć, że miłość najważniejsza, ale ode mnie nie usłyszysz. Miłość nie jest najważniejsza. Ważniejsze jest szczęście. Jeśli miłość nie daje szczęścia, to kij z nią.
Reposted fromjoannem joannem viaszydera szydera

June 08 2017

21:04
cysia
20:59
1674 81aa
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 04 2017

cysia
18:41
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viapouler pouler

June 03 2017

cysia
06:38
3677 7d10
cysia
06:37
8302 7d65 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaphilomath philomath

June 01 2017

cysia
20:12
8340 3fe3 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
18:38
5136 cff6 500
Reposted fromclitoris clitoris
18:33
6269 28cf
Reposted fromclitoris clitoris
18:28
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl