Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

cysia
19:16
Pamiętam, co czułam, kiedy jeszcze jako mała dziewczynka dowiedziałam się, że człowiek ma tylko jedne życie. Bardzo mnie to wówczas zmartwiło. Sądzę, że później dla zrekompensowania tego stanu rzeczy starałam się przeżywać wszystko możliwie jak najintensywniej. 
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viaphilomath philomath
cysia
19:08
cysia
18:53
2977 7978
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

March 21 2017

cysia
08:26

March 20 2017

cysia
17:37
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacurlydarcey curlydarcey
cysia
17:36
2599 ebbe
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
15:24
5549 372f

snorlaxatives:

garlic memes??? i feel like his has such a niche audience but i feel it

Reposted fromlordminx lordminx
cysia
08:19

March 18 2017

14:34
8510 0ee6 500
Reposted fromerial erial viaszydera szydera

March 16 2017

cysia
14:04
2294 ada8
13:49
1535 587d 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viahouda houda
cysia
13:47
4726 7774
Reposted fromtost tost viahouda houda

March 15 2017

cysia
07:39
Zdałem sobie sprawę, o co chodzi z tą całą odwagą. Ona jest w naszych głowach. Nie rodzimy się z nią, nie uczymy się jej w szkole, nie czerpiemy jej z książek. To sposób myślenia, i tyle. To coś, w czym ćwiczymy umysł. Odwaga to wybór, którego dokonujemy.
— Jutro, kiedy zaczęła się wojna - John Marsden

March 13 2017

cysia
07:34
7440 5833 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszydera szydera
cysia
07:17
0940 28a1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaCajmel Cajmel
cysia
07:17
Reposted frommesoup mesoup viaCajmel Cajmel

March 11 2017

cysia
10:05

March 05 2017

cysia
18:03
5246 56d9
Reposted fromcalifornia-love california-love
cysia
18:02
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viajooo jooo
cysia
05:29
3309 c973
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaCajmel Cajmel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl